Graduation Bulletin

 

Llongyfarchiadau i bawb sy’n graddio yn ystod yr haf eleni.

Gobeithio eich bod chi cael amser braf gyda ni, ond pa un ai a ydych yn parhau gyda ni i ddilyn cwrs ôl-raddedig) neu ar fin gadael i dorri cwys newydd, rydyn ni’n dal yma i’ch helpu chi.

Congratulations to everyone graduating this summer.

We hope you’ve enjoyed your time with us, but whether you’re staying on for a postgraduate course (there’s still time to apply) or leaving for pastures new we’re still here to support you.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cadw unrhyw negeseuon pwysig o’ch cyfrif a gwneud yn fawr o gynigion TG arbennig i fyfyrwyr ar feddalwedd a chaledwedd Make sure you save any important emails from your account and make the most of student IT Exclusives on software and hardware
Cewch chi barhau i fanteisio ar ein gwasanaeth gyrfaoedd ar ôl graddio, o gymorth gyda’ch CV i gyfweliadau ymarfer, anfonwch e-bost at careers@uwtsd.ac.uk i drefnu apwyntiad

A gwnewch yn fawr o’n hadnoddau gyrfaoedd ar-lein i roi mantais i chi wrth chwilio am swyddi

You can still access our careers service as a graduate, from support with your CV to practice interviews, just email careers@uwtsd.ac.uk to book an appointment

And make the most of our online careers resources to give you the edge in job hunting

Ydych chi’n meddwl am sefydlu busnes neu weithio ar eich liwt eich hun? Mae gan ein Tîm Menter y profiad, y cysylltiadau a’r brwdfrydedd i’ch helpu chi i droi eich syniadau’n realiti, o weithdai i rwydweithio, a hyd yn oed lle i chi gynnal arddangosfeydd symudol.

Gadewch i ni eich helpu chi gyda cham nesaf eich taith. Anfonwch e-bost at kathryn.penaluna@pcydds.ac.uk er mwyn i ni gael sgwrs.

Thinking of setting up a business or as freelancer? Our Enterprise Team has the experience, contacts and enthusiasm to help you turn your ideas into reality, from workshops to networking, even a space for you to host pop-ups.

Let us help you with the next stage of your journey. Email kathryn.penaluna@uwtsd.ac.uk and let’s have a chat.

Rydych chi’n gwneud rhai o’ch cysylltiadau pwysicaf yn y Brifysgol, cyn i chi adael cofiwch

 

You make some of your most important connections in University, before you leave make sure you

© Hawlfraint 2018 | Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant © Copyright 2018 | University of Wales Trinity Saint David

 

Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin